Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Masterjecijfers en Zeestraten Training & Coaching. We organiseren (coaching)sessies, trainingen, seminars, events, masterclasses en gelijksoortige bijeenkomsten (hierna genoemd ‘bijeenkomsten’. Deze bijeenkomsten worden zowel eenmalig als in een compleet programma en zowel online als offline aangeboden.

De overeenkomst met ons komt tot stand door de schriftelijke acceptatie van het aanbod dat op de website of per e-mail wordt gedaan of door de schriftelijke bevestiging van een aanmelding. Als er te weinig aanmeldingen zijn, behouden we ons het recht voor om een losse bijeenkomst te annuleren. In dat geval krijgen de reeds aangemelde deelnemers van ons de keuze om op een andere datum de bijeenkomst alsnog te volgen en/of om het deelnamebedrag volledig terug te krijgen. Wij kunnen een bijeenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna we je het deelnamebedrag volledig of naar rato zullen terugbetalen, tenzij sprake is van overmacht aan onze zijde. We doen ons best om dat te voorkomen, maar indien echt nodig kunnen we de locatie van bijeenkomsten wijzigen.

De overeenkomst kan niet door de opdrachtgever c.q. deelnemer worden geannuleerd of opgezegd. Verplaatsing van een deelname aan een losse bijeenkomst is in overleg mogelijk, indien door ons een vergelijkbare bijeenkomst op een ander moment wordt aangeboden en het aantal deelnemers aan die bijeenkomst dit toelaat. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag als boete bovenop het deelnamebedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag als boete bovenop het deelnamebedrag in rekening gebracht. Gemiste bijeenkomsten kunnen in beginsel niet worden ingehaald, tenzij anders besproken, en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van de deelnemer. Indien de opdrachtgever c.q. deelnemer een product of dienst afneemt, waarbij er meerdere bijeenkomsten binnen een bepaalde tijdsperiode worden aangeboden, kan de opdrachtgever c.q. deelnemer in de drie maanden daarop volgend eventueel gemiste bijeenkomsten inhalen, mits (i) er in die periode een gelijke bijeenkomst gepland is, (ii) het deelnemersaantal van die bijeenkomst deelname toelaat en (iii) schriftelijk aan de deelnemer wordt bevestigd dat hij de betreffende bijeenkomst kan bijwonen.

Bij niet-verschijnen wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht, tenzij wij hierover samen andere afspraken maken.

Facturen worden digitaal verzonden. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig betaald te worden en in elk geval te zijn ontvangen vóór aanvang van een bijeenkomst. Deelnemers die niet op tijd hebben betaald, kan de toegang tot een bijeenkomst worden ontzegd. Omdat wij uitsluitend zakendoen met ondernemingen, vermelden wij al onze prijzen zonder BTW.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering, met een minimumbedrag van EUR 50,-. Indien wij echter hogere kosten ter incasso hebben moeten maken die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Wij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van onze werkzaamheden, maar verstrekken geen garanties met betrekking tot het resultaat. De door ons verstrekte adviezen en materialen (zowel fysiek als digitaal verstrekt) kunnen fouten bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige mogelijke schade die optreedt als gevolg hiervan. Aan de door ons op de website en/of sociale media gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen wij niet garanderen dat onze (online) diensten zonder verstoringen of beperkingen zullen functioneren. Zou op ons al enige aansprakelijkheid komen te rusten, op welke grond dan ook, dan is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot het bedrag van een eventuele uitkering onder onze aansprakelijkheidsverzekering.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen die op onze website en/of via sociale media beschikbaar zijn gesteld te downloaden, kopiëren, wijzigen en/of openbaar te maken voor directe of indirecte commerciële doeleinden. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op onze website, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij ons of onze licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Uitsluitend deze algemene voorwaarden beheersen onze rechtsverhouding en eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Andere algemene voorwaarden, indien aanwezig, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ons Privacybeleid maakt onderdeel uit van de overeenkomst die wij sluiten. Ons privacybeleid is te vinden op: https://www.masterjecijfers.nl/pages/privacy-policy

Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter in Den Haag is bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat zou kunnen ontstaan tussen ons.

versie febr. 2020